Statut Stowarzyszenia

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Animatsuri; w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2.

Stowarzyszenie jest zawiązane dla:

 1. organizowania imprez kulturalnych dla wielbicieli japońskiej kultury popularnej, gier planszowych i elektronicznych, fantastyki, muzyki oraz innych form kultury i kultury popularnej,
 2. organizowania gier plenerowych, koncertów, warsztatów, pokazów i turniejów sztuk walki,
 3. propagowania twórczości nieprofesjonalnej w zakresie przewidzianym uchwałami zarządu stowarzyszenia,
 4. wspierania organizacyjnego, merytorycznego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania o profilu zbliżonym do działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 5. promowanie kultury japońskiej, fantastyki, fantastyki naukowej i gier planszowych i elektronicznych.

§3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
 4. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dziennik Ustaw z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§5.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logotypu. Wzór pieczęci i logotypu ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§6.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
 2. Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników w celu realizacji swoich statutowych zadań oraz w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Rozdział II - Cele i środki działania Stowarzyszenia

§8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. promowanie japońskiej kultury i kultury popularnej,
 2. popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania zainteresowań związanych z kulturą japońską,
 3. działanie na rzecz rozwoju twórczości nieprofesjonalnej,

§9.

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych w tym przede wszystkim festiwali, festynów, konwentów fanów i wydarzeń innego typu,
 2. organizowanie spotkań tematycznych, prelekcji, konkursów, turniejów, wykładów i warsztatów,
 3. umożliwianie artystom nieprofesjonalnym o profilu zbliżonym do działań podejmowanych przez Stowarzyszenie udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego,
 4. współpracę i pomoc osobom oraz instytucjom o podobnych celach i działaniach.
Rozdział III - Działalność gospodarcza

§10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§11

 1. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie powinien zostać przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia także wówczas, gdy są oni pracownikami Stowarzyszenia.
Rozdział IV - Oddziały Stowarzyszenia

§12

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej Oddziałami. Oddziały Stowarzyszenia mają osobowość prawną.

§13

 1. Oddziały Stowarzyszenia mają prawo korzystać z pieczęci i logotypu, o których mowa w §5 Statutu, a także stworzyć własne.
 2. Każdy z utworzonych Oddziałów jest zobowiązany do używania oznaczenia odróżniającego dany Oddział i wskazującego jego nazwę, które są ustalane Zarząd Stowarzyszenia drogą uchwały.

§14

Utworzenie Oddziału następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej siedmiu Członków Stowarzyszenia, którzy chcą wejść w skład Oddziału. Uchwała powinna określać w szczególności pierwszy skład osobowy organów Oddziału.

§15

Organami Oddziału są:

 1. Zarząd Oddziału,
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału,
 3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

§16

  1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi nie więcej niż trzy osoby.
  2. Zarząd Oddziału wybierany jest, z zastrzeżeniem §14, przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w głosowaniu jawnym. Uchwała o wyborze członka lub członków Zarządu Oddziału powinna być każdorazowo przedstawiana do zaakceptowania przez wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Brak pisemnego sprzeciwu, wyrażonego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o powołaniu członków Zarządu Oddziału powoduje jej wejście w życie.
  3. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą zajmować stanowisk w innych organach Oddziału ani w innych organach Stowarzyszenia.
  4. Do zawarcia umów dotyczących zaciągnięcia przez Oddział zobowiązań powyżej kwoty 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych polskich) konieczna jest pisemna zgoda wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia wyrażona w formie Uchwały Zarządu.
  5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
   1. Prowadzenie bieżących spraw Oddziału,
   2. Realizowanie, w porozumieniu z władzami Stowarzyszenia jego statutowych celów,
   3. wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia oraz organów Oddziału,
   4. sporządzanie planów pracy oraz ustanawianie budżetu,
   5. zarządzanie majątkiem wykorzystywanym przez Oddział,
   6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Oddziału Stowarzyszenia,
   7. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
   8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

§17

  1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi nie więcej niż trzech członków powoływanych, z zastrzeżeniem §14 Statutu, przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Uchwała o wyborze członka lub członków Komisji Rewizyjnej Oddziału powinna być każdorazowo przedstawiana do zaakceptowania przez wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Brak pisemnego sprzeciwu, wyrażonego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej Oddziału powoduje jej wejście w życie.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zajmować stanowisk w innych organach Oddziału ani w innych organach Stowarzyszenia.
  3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe popełnione umyślnie.
  4. Pracami Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia kieruje jej Przewodniczący.
  5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należą:
   1. kontrola bieżącej pracy Oddziału,
   2. składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,
   3. występowanie z wnioskiem do Zarządu Oddziału o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
   4. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami o dokonanie zmian w Zarządzie Oddziału.

  §18

  1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.
  2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1. wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału, lub poszczególnych jego członków,
   2. udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium,
   3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
   4. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia,
   5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału Stowarzyszenia,
   6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Oddziału Stowarzyszenia i jego władze,
   7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
   8. h) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

  §19

  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ma prawo uchylić uchwałę każdego z organów Oddziału, jeśli ta uchwała narusza prawo lub jest sprzeczna z interesem Stowarzyszenia albo grozi Stowarzyszeniu wyrządzeniem szkody majątkowej lub niemajątkowej.

  2. W nagłych przypadkach lub w sytuacji w której Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nie mogłoby się odbyć z powodu siły wyższej, prawo do uchylenia uchwał, o których mowa w ust. 1 przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia działającemu w pełnym składzie.

  3. W razie wątpliwości, dla potrzeb niniejszego paragrafu, pod pojęciem siły wyższej rozumiane są takie wydarzenia, które pomimo zachowania należytej staranności nie mogły zostać przewidziane lub którym, pomimo zachowania należytej staranności nie można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, akty terrorystyczne.

  §20

  Zarząd Stowarzyszenia, działając w pełnym składzie, ma prawo odwołać w każdym czasie każdego członka organu Oddziału.

  §21

  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy niniejszego Statutu.

Rozdział V - Prawa i obowiązki członków

§22

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§23

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§24

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

§25

 1. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu fizycznej lub elektronicznej (potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poprzez ePUAP) pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Wzór deklaracji jest ustalany drogą uchwały Stowarzyszenia.
 2. Podejmując decyzję o nadaniu członkostwa w Stowarzyszeniu, Zarząd określa czy członkostwo to zostaje przyznane na czas określony, czy też nieokreślony.
 3. Członkostwo na czas określony może być przyznane na okres czasu nieprzekraczający dwunastu miesięcy. W przypadku, w którym członkostwo zostało przyznane kilkakrotnie na czas określony, jego łączny czas nie może przekraczać dwunastu miesięcy.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, przyznanie członkostwa powinno nastąpić na czas nieokreślony. Przyznanie członkostwa na kolejny czas określony po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
 5. W trakcie okresu, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Stowarzyszenia może, na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy przyznać członkostwo na czas nieokreślony. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez Zarząd Stowarzyszenia działający w pełnym składzie.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do członków wspierających, nie stosuje się ich do członków honorowych.

§26

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§27

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej fizycznej lub elektronicznej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§28

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§29

 1. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za zgodą co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odebrać status członka honorowego.

§30

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych,
 3. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§31

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§32

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§33

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§34

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie wspierający uiszczają jednorazową składkę o wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§35

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 3. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej trzech miesięcy,
  • z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego wizerunku,
  • upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

§36

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział VI - Władze Stowarzyszenia

§37

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§38

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia ustalana jest na określony czas, lat czterech, przy czym możliwe jest odwołanie wszystkich reprezentantów danej władzy jednocześnie. Władze te wybierane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§39

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§40

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§41

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§42

Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§43

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§44

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§45

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§46

Zarząd składa się z pięciu członków zarządu.

§47

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W posiedzeniach tych mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

§48

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy oraz ustanawianie budżetu,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§49

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§50

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§51

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, niebędących członkami Zarządu, wybieranymi przez Walne Zgromadzenie Członków.

§52

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe popełnione umyślnie.

§53

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

§54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrola bieżącej pracy stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 3. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. dokonywanie na wniosek innych władz stowarzyszenia, bądź grupy co najmniej 50% członków, wykładni Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
Rozdział VII - Majątek i fundusze

§55

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
 4. dotacji i ofiarności publicznej,
 5. z prowadzonej działalności gospodarczej.

§56

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia, nad którą wyłączną pieczę sprawuje Skarbnik lub wyznaczona przez niego osoba będąca członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

§57

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§58

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu jednocześnie.

§59

Do zawarcia umów dotyczących zaciągnięcia przez stowarzyszenie zobowiązań powyżej kwoty 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych polskich) konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu wyrażona w formie Uchwały Zarządu.

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

§60

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§61

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i uchwały Zarządu.

Logotyp Stowarzyszenia
Logotyp Stowarzyszenia Animatsuri
Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Animatsuri; w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest zawiązane dla:

 1. organizowania imprez kulturalnych dla wielbicieli japońskiej kultury popularnej, gier fabularnych oraz innych imprez kulturalnych w tym także warsztatów i plenerów
 2. propagowania twórczości nieprofesjonalnej w zakresie przewidzianym przez Statut Stowarzyszenia
 3. wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 4. promowanie kultury japońskiej, fantastyki, fantastyki naukowej i gier fabularnych.

§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
 4. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dziennik Ustaw z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logotypu. Wzór pieczęci i logotypu ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
 2. Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników w celu realizacji swoich statutowych zadań oraz w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Rozdział II – Cele i środki działania Stowarzyszenia

§8

Celami Stowarzyszenia są:
 1. promowanie kultury japońskiej
 2. popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania zainteresowań związanych z kulturą japońską
 3. działanie na rzecz rozwoju twórczości nieprofesjonalnej związanej z kulturą japońską, fantastyką, fantastyką naukową i grami fabularnymi
 4. pomoc w organizacji imprez kulturalnych o tematyce związanej z kulturą japońską, fantastyką, fantastyką naukową i innymi aspektami kultury popularnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§9

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
 1. organizowanie imprez kulturalnych w tym przede wszystkim konwentów
 2. organizowanie spotkań tematycznych
 3. umożliwianie artystom nieprofesjonalnym udziału we wszelkich formach rozwoju artystycznego
 4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania

Rozdział III – Działalność gospodarcza

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§11

 1. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie powinien zostać przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia także wówczas, gdy są oni pracownikami Stowarzyszenia.
Rozdział IV – Oddziały Stowarzyszenia

§12

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej Oddziałami. Oddziały Stowarzyszenia mają osobowość prawną.

§13

 1. Oddziały Stowarzyszenia mają prawo korzystać z pieczęci i logotypu o których mowa w §5 Statutu, a także stworzyć własne.
 2. Każdy z utworzonych Oddziałów jest zobowiązany do używania oznaczenia odróżniającego dany Oddział i wskazującego jego nazwę, które są ustalane Zarząd Stowarzyszenia drogą uchwały.

§14

Utworzenie Oddziału następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej siedmiu Członków Stowarzyszenia, którzy chcą wejść w skład Oddziału. Uchwała powinna określać w szczególności pierwszy skład osobowy organów Oddziału.

§15

Organami Oddziału są:

 1. Zarząd Oddziału
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału
 3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

§16

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi nie więcej niż trzy osoby.
 2. Zarząd Oddziału wybierany jest, z zastrzeżeniem §14, przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w głosowaniu jawnym. Uchwała o wyborze członka lub członków Zarządu Oddziału powinna być każdorazowo przedstawiana do zaakceptowania przez wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Brak pisemnego sprzeciwu, wyrażonego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o powołaniu członków Zarządu Oddziału powoduje jej wejście w życie.
 3. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą zajmować stanowisk w innych organach Oddziału ani w innych organach Stowarzyszenia
 4. Do zawarcia umów dotyczących zaciągnięcia przez Oddział zobowiązań powyżej kwoty 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych polskich) konieczna jest pisemna zgoda wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia
 5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. Prowadzenie bieżących spraw Oddziału,
  2. Realizowanie, w porozumieniu z władzami Stowarzyszenia jego statutowych celów,
  3. wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia oraz organów Oddziału
  4. sporządzanie planów pracy oraz ustanawianie budżetu
  5. zarządzanie majątkiem wykorzystywanym przez Oddział
  6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Oddziału Stowarzyszenia
  7. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz
  8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału

§17

 1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi nie więcej niż trzech członków powoływanych, z zastrzeżeniem §13 Statutu, przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Uchwała o wyborze członka lub członków Komisji Rewizyjnej Oddziału powinna być każdorazowo przedstawiana do zaakceptowania przez wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Brak pisemnego sprzeciwu, wyrażonego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej Oddziału powoduje jej wejście w życie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zajmować stanowisk w innych organach Oddziału ani w innych organach Stowarzyszenia.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe popełnione umyślnie.
 4. Pracami Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia kieruje jej Przewodniczący.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należą:
  1. kontrola bieżącej pracy Oddziału.
  2. składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.
  3. występowanie z wnioskiem do Zarządu Oddziału o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
  4. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami o dokonanie zmian w Zarządzie Oddziału

§18

  1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia
  2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1. wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału, lub poszczególnych jego członków
   2. udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium
   3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału
   4. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia
   5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału Stowarzyszenia
   6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Oddziału Stowarzyszenia i jego władze
   7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału
   8. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

§19

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ma prawo uchylić uchwałę każdego z organów Oddziału, jeśli ta uchwała narusza prawo lub jest sprzeczna z interesem Stowarzyszenia albo grozi Stowarzyszeniu wyrządzeniem szkody majątkowej lub niemajątkowej.
 2. W nagłych przypadkach lub w sytuacji w której Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nie mogłoby się odbyć z powodu siły wyższej, prawo do uchylenia uchwał, o których mowa w ust. 1 przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia działającemu w pełnym składzie.
 3. W razie wątpliwości, dla potrzeb niniejszego paragrafu, pod pojęciem siły wyższej rozumiane są takie wydarzenia, które pomimo zachowania należytej staranności nie mogły zostać przewidziane lub którym, pomimo zachowania należytej staranności nie można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, akty terrorystyczne.

§20

Zarząd Stowarzyszenia, działając w pełnym składzie, ma prawo odwołać w każdym czasie każdego członka organu Oddziału.

§21

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy niniejszego Statutu.

Rozdział V – Prawa i obowiązki członków

§22

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§23

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych

§24

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

25

 1. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Podejmując decyzję o nadaniu członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd określa czy członkostwo to zostaje przyznane na czas określony czy też nieokreślony.
 3. Członkostwo na czas określony może być przyznane na okres czasu nie przekraczający 12 (dwunastu) miesięcy. W przypadku, w którym członkostwo zostało przyznane kilkakrotnie na czas określony, jego łączny czas nie może przekraczać 12 (dwunastu) miesięcy.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust 3, przyznanie członkostwa powinno nastąpić na czas nieokreślony. Przyznanie członkostwa na kolejny czas określony po upływie okresu o którym mowa w ust 3 może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
 5. W trakcie okresu, o którym mowa w ust 3, Zarząd Stowarzyszenia może, na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy przyznać członkostwo na czas nieokreślony. Decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez Zarząd Stowarzyszenia działający w pełnym składzie.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do członków wspierających, nie stosuje się ich do członków honorowych.

§26

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§27

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§28

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§29

 1. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odebrać status członka honorowego.

§30

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych
 3. udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

§31

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. regularnego opłacania składek

§32

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§33

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§34

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§35

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
 3. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia
  • z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej trzech miesięcy
  • z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  • z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego wizerunku,
  • upływu czasu na jaki zostało przyznane,

§36

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział VI – Władze Stowarzyszenia

§37

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§38

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia ustalana jest na określony czas, lat czterech, przy czym możliwe jest odwołanie wszystkich reprezentantów danej władzy jednocześnie. Władze te wybierane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§39

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§40

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§41

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§42

Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§43

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§44

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
 2. uchwalanie zmian statutu
 3. wybór i odwoływanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu
 6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

§45

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§46

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków.

§47

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

§48

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
 3. sporządzanie planów pracy oraz ustanawianie budżetu
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§49

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§50

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§51

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, nie będących członkami Zarządu, wybieranymi przez Walne Zgromadzenie Członków.

§52

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe popełnione umyślnie.

§53

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

§54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrola bieżącej pracy stowarzyszenia;
 2. składanie wniosków w sprawie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
 3. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
 4. dokonywanie na wniosek innych władz stowarzyszenia, bądź grupy co najmniej 20 członków, wykładni Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
Rozdział VII – Majątek i fundusze

§55

Majątek Stowarzyszenia powstaje

 1. ze składek członkowskich
 2. z darowizn, spadków, zapisów
 3. dochodów z nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia
 4. dotacji i ofiarności publicznej
 5. z prowadzonej działalności gospodarczej

§56

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§57

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§58

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu jednocześnie.

§59

Do zawarcia umów dotyczących zaciągnięcia przez stowarzyszenie zobowiązań powyżej kwoty 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych polskich) konieczna jest pisemna zgoda wszystkich członków zarządu wyrażona w formie uchwały.

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe

§60

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§61

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i uchwały Zarządu.